Polityka Prywatności i Regulamin Portalu

Benchmarking Kosztów Części Wspólnych i Zaliczek Miesięcznych

Benchmarking danych związanych z kosztami wspólnot mieszkaniowych/ lokali usługowych/ budynków biurowych nigdy nie będzie 100% precyzyjnym instrumentem umożliwiającym porównanie jednej z drugą wspólnotą, bądź wieloma. Zbieranie i porównywanie dużej ilości danych w tym zakresie umożliwia nam jednak stworzenie bazy możliwie jak najbardziej rzetelnej, przejrzystej oraz wiarygodnej.

Nasz zespół dąży do tego, aby dane publikowane w portalu były kompleksowe i aktualne. Stworzyliśmy system i odpowiednie procedury, aby w sposób ciągły weryfikować podane przez użytkowników portalu dane dotyczące kosztów wspólnot, zanim zostaną dodane do bazy danych portalu w celu porównań.

 

Odpowiedzialność Portalu

Naszą misją jest zwiększenie transparentności w kosztach utrzymania we wspólnotach mieszkaniowych oraz budynkach biurowych/ lokalach usługowych. Chcemy udoskonalać nasz system tak, by uświadamiać Użytkownikom gdzie i jak można zaoszczędzić pieniądze. Zastrzegamy jednak, że pomimo dołożenia wszelkich starań, niektórych danych nie da się zweryfikować, co więcej – pomylić mogą się Użytkownicy portalu w podawaniu poprawnych danych i odpowiedziach na stawiane pytania. Wobec tego nie jesteśmy w stanie przyjąć żadnej odpowiedzialności za wygenerowane wyniki portalu porownaj-czynsz.pl i mają one charakter wyłącznie poglądowy.

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi polegające w szczególności na:

1. Udostępnieniu raportu umożliwiającego porównanie kosztów utrzymania wspólnot mieszkaniowych/ budynków biurowych/ lokali usługowych – tj. części wspólnej nieruchomości oraz innych kosztów zarządców nieruchomości w danym mieście,

2. Konsultacjach z ekspertami od zarządzania nieruchomościami, m.in. w celu omówienia darmowego raportu generowanego przez platformę, jak zmienić zarządcę w skuteczny sposób, jak przestudiować skutecznie dokumenty wspólnoty i na co zwracać uwagę itp. (http://www.porownaj- czynsz.pl/konsultacja/),

3. Zamówieniu profilu zarządcy (http://www.porownaj-czynsz.pl/zamow-profil-zarzadcy/),

4. Zamawianiu poprzez portal ofert konkurencyjnych zarządców nieruchomości w celu potencjalnej zmiany zarządcy (http://www.porownaj-czynsz.pl/konkurencyjna-oferta-na-zarzadzanie-twojej-nieruchomosci/),

5. Usługach reklamowych dla deweloperów i zarządców,

6. Pakietach partnerskich dla wybitnych zarządców.

Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu tj. do usług o których mowa w pkt 1-6 niniejszego Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

 

Odpowiedzialność Użytkownika

Jeżeli Użytkownik korzysta z portalu, to robi to zawsze na własną odpowiedzialność.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw i interesów osób trzecich.

Użytkownik portalu otrzymujący raport wygenerowany przez platformę może dzielić się wynikami z innymi osobami/ Użytkownikami na własną odpowiedzialność. Portal porownaj-cyznsz.pl nie bierze odpowiedzialności za takie działania.

 

Zasady zamieszczania przez Użytkownika treści w Serwisie

1. W ramach usług oferowanych przez serwis Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w serwisie treści takie jak: dane o udostępnionych mu kosztach zarządu częścią wspólną oraz innych istotnych informacjach i kosztach wspólnot mieszkaniowych (dalej: „Treści”, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Treści w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Treści umieszczone przez Użytkownika, po ich przekazaniu, nie mogą być przez niego bezpośrednio edytowane i usuwane. W celu edycji lub usunięcia treści użytkownik powinien przesłać mail na adres ‘kontakt’ podany na stronie kontakt informacje o żądanej zmianie.

4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administratorem danych osobowych, które mogą być przez Użytkownika zamieszczone w serwisie jest Porównaj Czynsz sp. z o.o. w Katowicach. Administrator oświadcza, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące w celu realizacji Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim określonych.

6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.

7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści nieprawdziwych, świadomie wprowadzających w błąd, a także takich, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub Treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora jest nielegalne.

8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem sporów sądowych lub praw majątkowych osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia z Serwisów Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli Operator otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:

1. Naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;

2. Nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;

3. Propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;

4. Naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

5. Naruszają dobra osobiste osób trzecich;

6. Promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;

7. Są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają umyślnie w błąd;

8. Ujawniają wrażliwe dane osobowe tj. dane określone w artykule 9 ust. 1 RODO;

9. Zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod wielu użytkowników.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych i prawnych opisanych na stronie.

 

Polityka prywatności w Serwisach

1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Porównaj Czynsz sp. z o.o. w Katowicach. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Administrator informuje Użytkowników, że umieszczenie wpisu przez użytkownika skutkuje utrwaleniem pełnego adresu IP. Podstawę przetwarzania danych osobowych w postaci pełnego adresu IP stanowi art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. W szczególności zgoda ta może dotyczyć kontaktu ze strony konkurencyjnych podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomości w ramach zamówienia usługi o której mowa w pkt 4, tj zamawianiu poprzez portal ofert konkurencyjnych zarządców nieruchomości w celu potencjalnej zmiany zarządcy.

5. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowane przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: kontakt@porownaj-czynsz.pl. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

6. Administrator zastrzega, że firmy Google, MailChimp, WPForms, MonsterInsight, WordPress, JetPack oraz inni dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności Google i innych sieci partnerskich opisanych w zdaniu 1.

7. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są również w zakładce: „Dane osobowe”.

 

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Udostępnij tą stronę znajomym

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pocket
Pocket
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp